ÖLÇÜ 2018 KASIM SAYISINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BASIN AÇIKLAMASI: MÜHENDİSLER VE MİMARLAR YAPI ÜRETİM SÜRECİNDEN DIŞLANIYOR

Ülkemizde son yıllarda sürdürülen inşaat sektörüne dayalı, sermaye ve rant odaklı ekonomik düzen, kamu yararını, planlama ve şehircilik ilkelerini, mesleki hak ve yetkileri gözetmeyen, hatta bunları inşaat sektörünün gelişiminde engel olarak gören bir hal almıştır.

"İMAR AFFI” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLMELİDİR

Emin Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Siyasi iktidar seçim tarihinin belirlenmesinin hemen ardından seçim yatırımı olarak önceden programlandığı belli bir dizi girişimde bulunmuştur.

1948’DEN BUGÜNE İMAR AFLARI

Binali Tercan

Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

“İmar affı” kavramı ilk başlarda bir kentsel yapılaşma sorunu olarak görülen gecekondu yapıları ve mahalleleriyle ilişkilendirilerek tartışılmaya başlanmıştır. 1950’li yılların başında özellikle büyük kentlerin çeperlerinde görülmeye başlanan gecekondu yapıları, hızla yayılarak kentsel alanların önemli bir kısmını oluşturmaya başlamış, kentsel nüfustaki payı da artmıştır.[1] (Tablo 1) Tüm bu yasaların bir yandan gecekondulara af bir yandan da gecekondu yapımını yasaklamış olmasına karşın, gecekondu sayısında sürekli olarak artış olduğu görülmektedir.

İMAR BARIŞI/AFFI KAPSAMI

Mücella Yapıcı

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi / ÇED Danışma Kurulu Sekreteri

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na Geçici Madde 16 eklenerek, “İmar Barışı” adı altında bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genişlikte bir kapsamla yeni bir “İmar Affı” yürürlüğe sokulmuştur.

İMAR AFFI: İSTİSNA MI, GELENEK Mİ?

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

İmar Barışı adıyla 10 Mayıs 2018 gecesi Meclis`te kabul edilen "KAÇAK YAPILAŞMA AFFI", 18 Mayıs`ta yürürlüğe girmiş, 06 Haziran`da "Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmış, 9 Haziran itibariyle de af başvuruları başlatılmıştır.

JEOLOJİ VE İMAR AFFI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Öz: Son dönemlerde Beyoğlu, Sütlüce başta olmak üzere İstanbul’da meydana gelen toprak kaymaları, heyelanlar, derin kazılar, inşaat faaliyetleri, yağış rejiminin ani değişimi gibi dış ve suni etmenlerden kaynaklı her türlü afet niteliğinde olaylar incelenmiştir. Bahse konu bu olayların incelenmesi ve araştırılması sonucunda durum tespitleri yapılmıştır. Çarpık kentleşme ve plansız yapılaşma sonucunda ilgili idarelerin seçim malzemesi haline getirdiği “imar barışı” gibi dayanağı olmayan uygulamaların sonuçları, geri dönüşü olmayacak sorunlara sebebiyet verecektir. Bu konuda aşağıda anlatmaya çalıştığımız 2012-2018 yılları arasında meydana gelen olaylar jeolojik riskler açısından değerlendirilmektedir.

İMAR AFFI; TARIM TOPRAKLARI VE MERALARA ETKİLERİ

Murat Kapıkıran, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Ülke nüfusunun 1/3’ünü ilgilendiren 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu, 6 Aralık 2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, bazı maddeleri yayımı tarihinde diğer maddeleri ise 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler genel seçimi ile birlikte 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren fiilen uygulanmaya başlanmıştır. Köylerin idari olarak şehir nüfusuna dönüştürüldüğü kanun ile bir gecede, kır nüfusu %50`den fazla azaldı ve şehirlileşti. Kanun ile 16.000’den fazla köy mahalleye dönüştü, yüzlerce kasaba belediyesi kapatıldı. 2011 yılında nüfusun %23,2`si kırsalda yaşıyorken, 2012 yılı sonu itibarıyla Kanun ile birlikte bu oran %9,0`a düştü. Kanun ile kentleşme sürecini yürütebileceğini zanneden idari tasarrufa rağmen kır nüfusu ekonomik, sosyal ve kültürel olarak değişmemiştir.

RANTI DEĞİL İNSAN HAYATINI NE ZAMAN ÖNEMSEYECEĞİZ?

Nusret Suna, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı

24 Temmuz 2018 tarihinde Beyoğlu Sütlüce’de 4 katlı bina, 28 Temmuz 2018 tarihinde Sancaktepe`de Mevlana ilkokulunun duvarı ve 30 Temmuz 2018 tarihinde Ümraniye`de bulunan Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi Site Yolu Caddesi`nde devam eden bir inşaatın istinat duvarı çöktü.

İstanbul, Beyoğlu, Sütlüce’de Dayanma Yapısı ve Bina Çökmesiyle İlgili

Ön Teknik Değerlendirme Raporu

01 Ağustos 2018

İSTANBUL, BEYOĞLU, SÜTLÜCE DE DAYANMA YAPISI ve BİNA ÇÖKMESİYLE İLGİLİ

ÖN TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

KAYMA YÜZEYİNİN TESPİTİNDE

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARININ ÖNEMİ

Burak Çatlıoğlu, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Son zamanlarda başta İstanbul olmak üzere ülkemizin birçok ilinde istinat yapılarının yıkılması, yüzeysel toprak kaymaları, otoyol kenarı şevlerin kayması ve büyük çaplı heyelanlar meydana gelmiştir. Bu nedenle konu ile ilgili yönetmelikler ve uygulamada yaşanılan tecrübeler tekrar gözden geçirilmeye başlanmıştır.

İNSAN KÖKENLİ DEPREMLER VE TÜRKİYE

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü E. Öğretim Üyesi / TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Deprem oluşumu doğal ve insan kaynaklı olarak ikiye ayrılır. Doğal kökenli deprem kaynakları yerkabuğu hareketleri (tektonik hareketler), volkanlar, büyük çaplı yeraltı sıvı hareketleri, gel-git, büyük çaplı kar ve buz yüklenmesi, ağır yağmur ve yeraltındaki büyük mağaraların çökmesi gibi doğal olayların sonucunda oluşan depremlerdir. Kuvvetli depremler yer kabuğunun kırılması sonucu oluşan fayların yarattığı tektonik depremlerdir. Kuvvetli ve büyük tektonik depremler genellikle yaygın hasar ve kayıplara neden olurlar.

KAOTİK HUKUK SİSTEMİNDE MESLEK ALANLARINA MÜDAHALELER

Av. Berna Çelik, TMMOB Mimarlar Odası Hukuk Danışmanı

16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliklerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından 7142 sayılı Yetki Kanununa dayalı olarak mer’i mevzuatın Anayasa’ya uyumu çerçevesinde yüzlerce kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapıldı. Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’nun yetkilerinin Cumhurbaşkanına devredildiği kanun hükmündeki kararnameler arasında 7 Temmuz 2018 tarihli 700 sayılı KHK ile 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun “ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üzerinde, Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; “Bakanlar Kurulu” Kararnamesi ile tesbit edilir.” Ek 3. Maddesindeki Bakanlar Kurulu ibaresi de Cumhurbaşkanlığı olarak değiştirildi.